REGULAMIN SYSTEMU INTERNETOWEGO eRozrys ARDON

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 System internetowy eRozrys ARDON, który działa pod adresem erozrys.ardon.pl prowadzony jest przez firmę ARDON sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Bytowie 77-100 przy ul. Szarych Szeregów 10, 842-173-38-91, Regon: 220802456

1.2 Administratorem danych osobowych udostępnianych systemowi internetowemu eRozrys ARDON jest ARDON sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Bytowie (77-100) przy ul. Szarych Szeregów 10

1.3 Regulamin określa zasady realizowania usług w systemie internetowym eRozrys ARDON

 

2. ZASADY KORZYSTANIA Z SYSTEMU

2.1. System internetowy eRozrys ARDON, służy do dokonywania zakupu usługi cięcia i okleinowania płyt meblowych wraz z materiałami podlegającymi obróbce.

2.2. Dokonywanie rozrysów w systemie internetowym eRozrys ARDON sp. z o. o. sp.k. z siedzibą w Bytowie skierowane jest wyłącznie dla osób pełnoletnich chcących podjąć współpracujących z firmą ARDON. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych rozrysów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia przez osoby wcześniej zarejestrowane w eRozrys ARDON i przesłanie zamówienia.

2.3. Zamieszczone na stronach eRozrys ARDON ceny należy traktować jedynie jako zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ma on jedynie charakter informacyjny.

2.4. Zarejestrowany klient ma możliwość dokonywania nieograniczonej, bezpłatnej liczby optymalizacji systemu. Optymalizacje wykonywane w eRozrys ARDON służą wyłącznie do finalnego złożenia zamówienia na usługę cięcia i okleinowania płyt meblowych w ARDON sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bytowie.

2.5. Wszystkie wprowadzane do eRozrys ARDON zlecenia oraz wykonywane w eRozrys ARDON optymalizacje są rejestrowane i mogą być w każdym momencie analizowane przez administratora systemu internetowego eRozrys ARDON.

2.6. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego akceptacji poprzez dokonywanie kolejnych, bezpłatnych optymalizacji.

2.7. Złożenie zlecenia optymalizacji jest każdorazowo potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej wykorzystującej adres e-mail widniejący w koncie Klienta. eRozrys ARDON przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zlecenia wprowadzane za pośrednictwem jego konta oraz zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z ich realizacją.

2.9. Klient odpowiada za wprowadzone zlecenie, tj.: wybrany materiał (płyta meblowa), wybrane obrzeże (okleina) i jej parametry, wymiary długości i szerokości formatki meblowej, ilość formatek meblowych, zgodność z usłojeniem, wskazanie krawędzi do okleinowania. ARDON sp. z o.o. sp.k.  nie dokonuje żadnych modyfikacji wprowadzonych danych w całym cyklu obsługi zlecenia.

2.10. W przypadku wykonywania optymalizacji w eRozrys ARDON, które nie prowadzą do zawarcia umowy sprzedaży, administrator ma prawo czasowego cofnięcia użytkownikowi dostępu do eRozrys ARDON, do momentu wyjaśnienia braku składania zleceń, bądź też trwałego usunięcia konta w systemie.

2.11. Przyjęcie przez eRozrys ARDON każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maili wykorzystujących adres e-mail widniejący w koncie Klienta. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez ARDON sp. z o.o.sp.k.

2.12. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu systemu internetowego eRozrys ARDON i akceptuje jego postanowienia.

2.13. ARDON sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia i niedokonywania potwierdzeń wadliwie złożonego zamówienia.

2.14. ARDON sp. z o.o.sp.k do każdego zamówienia, wystawia dokument sprzedaży, którym jest PARAGON lub faktura VAT.

2.15. Zamówienie zostanie potwierdzone i zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców płyt meblowych oraz oklein oferowanych eRozrys ARDON. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient będzie poinformowany o statusie zamówienia co umożliwi mu podjęcie decyzji o np. częściowej jego realizacji lub jego anulowaniu.

2.16. ARDON sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Bytowie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w pracy systemu spowodowane brakiem energii elektrycznej lub brakiem dostępu do Internetu, spowodowane awarią lub działaniem siły wyższej albo wynikające z niespełnienia lub nienależytego pełnienia zobowiązań odpowiednich przedsiębiorstw zaopatrujących. Za siłę wyższą uważa się między innymi awarie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi jak wyładowania atmosferyczne, burze, gradobicie, śnieżyce, opady atmosferyczne lub zaistniałe na skutek ognia, wybuchu, rozruchów, wojny domowej lub stanów podobnych do wojny domowej, wojny lub podobnych stanów losowych.

2.17. System eRozrys ARDON może nie funkcjonować z powodu uszkodzenia serwera. Awaria zostanie usunięta w najkrótszym możliwym terminie. Zamawiający akceptuje tę możliwość.

2.18. Zamówienia w systemie internetowym eRozrys ARDON są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zleceń należy składać w języku polskim. Oferta systemu internetowego eRozrys ARDON obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3. WARUNKI ZAPŁATY I DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Nowi Klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej lub przedpłaty na wskazane na fakturze konto za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności za wykonane zamówienia, o których mowa w zdaniu powyższym, Klient może ubiegać się o standardowy termin płatności tj. 7 dni płatność przelewem na konto wskazane na fakturze lub osobiście w kasie ARDON sp. z o.o.sp.k. z siedzibą w Bytowie

 3.2. Klient ma prawo wybrać jedną z następujących form dostawy zamówionego towaru:

- odbiór osobisty w oddziale w miejscu zakupu;

- dostawa za pośrednictwem transportu ARDON sp. z o.o.sp.k z siedzibą w Bytowie (transport płatny)

ARDON sp. z o.o.sp.k. z siedzibą w Bytowie będzie realizować zamówienia najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez ARDON sp. z o.o.sp.k. i dokonania płatności, jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień lub braku dekoru płyty na magazynie.

W momencie odbioru przedmiotu zamówienia Klient ma prawo do sprawdzenia towaru w obecności pracownika firmy. Jeżeli wykonany przedmiot zamówienia nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany lub towar jest uszkodzony, Klient ma prawo odmówić odbioru produktu i złożyć protokół reklamacji u uprawnionego pracownika ARDON sp. z o.o.sp.k.

Reklamacje na wszelkie uszkodzenia mechaniczne (obicia, zarysowania) oraz ilościowe po odbiorze z magazynu lub po dostawie nie będą uwzględniane.

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Wady Klient powinien zgłosić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 5 dni od dnia odbioru towaru.

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas usługi dostawy gwarantowanej przez ARDON sp. z o.o.sp.k. lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Klient powinien dostarczyć przedmiot zlecenia na adres siedziby ARDON sp. z o.o.sp.k. w Bytowie 77-100 przy ul. Szarych Szeregów 10, widniejący na fakturze.

ARDON sp. z o.o.sp.k. zastrzega, że nie odpowiada za jakiekolwiek wady i opóźnienia podczas transportu przewoźnika zewnętrznego.

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady. Należy ją zgłosić osobiście lub drogą mailową.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez ARDON sp. z o.o.sp.k. reklamowanego produktu i zgłoszenia reklamacyjnego wskazującego na konkretne wady produktu.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), ARDON sp. z o.o.sp.k. zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. ARDON sp. z o.o.sp.k. zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany cen, dostępności towarów w ofercie systemu internetowego eRozrys.

b) wycofania poszczególnych produktów z oferty systemu internetowego eRozrys,

c) wprowadzania nowych towarów do oferty systemu internetowego eRozrys,

d) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

5.2. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych określa polityka prywatności dostępna pod adresem https://ardon.pl/rodo/

5.3. ARDON sp. z o.o.sp.k. zastrzega sobie możliwość poprawiania błędów w opisie produktów.

5.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

5.5. Umowa zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu jest w języku polskim i mają do niej zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5.6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy zawartej między ARDON sp. z o.o.sp.k. a Klientem jest sąd powszechny właściwy dla siedziby ARDON sp. z o.o.sp.k.